+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

 

Legea privind înființarea asociațiilor și fundațiilor a fost modificată semnificativ la sfârșitul anului 2020, așadar mai jos este un ghid actualizat privind înființarea unei asociații în 2021.

Ce trebuie să faceți:

1. Stabilirea denumirii asociației  și obținerea Dovezii disponibilităţii denumirii de la Ministerul Justiției

După stabilirea denumirii, dovada disponibilității denumirii se obține prin depunerea unei cereri la Registratura generală a Ministerului Justiţiei.

Asociațiile au o serie de restricții în ceea ce privește denumirea, de care trebuie neapărat să țineți cont:

  • Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: “comisariat”, “inspectorat”, “gardă”, “autoritate”, “poliţie”, “jandarmerie”, “protecţia consumatorilor” sau derivatele acestora.
  • Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele «naţional» sau «român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.
  • Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea.
  • Totodată, recomandăm stabilirea unei denumiri în limba română, întrucât traducerile denumirilor în limbă străine trebuie legalizate și această procedura poate fi dificilă și întârzie înființarea.

Există un tarif de 36 Lei. Termenul pentru eliberarea Dovezii disponibilității denumirii sau pentru eliberarea refuzului motivat este de 3-5 zile lucrătoare, însă există situații în care durează și două săptămâni, ca urmare e primul lucru de care trebuie să vă ocupați.

Dovada este valabilă timp de 6 luni.

2. Redactarea Statutului asociației

La acest moment, Statutul este singurul act al asociației. Nu mai este nevoie să aveți și Act Constitutiv, așa cum era până la finalul anului 2020.

Statutul este un act sub semnătură privată potrivit noilor modificări, ca urmare nu mai e necesară atestarea de către avocat sau autentificarea de către un notar, decât dacă patrimoniul asociației este un bun imobil.

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

j) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

l) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

m) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei;

n) semnăturile membrilor asociaţi.

3. Obținerea unei dovezi a disponibilității sediului asociației (Contract de comodat + toate actele de proprietate și închiriere, alături de acordul vecinilor, Extras de carte funciară de informare)

Aveți nevoie, suplimentar, de acordul vecinilor în cazul în care asociația desfășoară activități la sediu. Dacă nu se desfășoară activități la sediu, acordul vecinilor nu este necesar, dar veți completa o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

4. Constituirea patrimoniului inițial

Legea nu mai prevede un patrimoniu inițial minim (înainte de finalul anului 2020, acesta era de 200 lei), însă e necesar în continuare să stabiliți o valoare prin Statut. Activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului (semnată în fața unui notar public) este obligatorie.

5. Obținerea Certificatelor de cazier fiscal pentru toți membrii asociației și pentru cenzor

În vederea constituirii Asociației, toți membrii și cenzorul trebuie să obțină un Certificat de cazier fiscal. Acesta se obține de la Administrația Finanțelor Publice (ANAF). Teoretic se poate obține din orice sector/oraș.

Cazierul se eliberează prin completarea unei cereri tip, care e aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/502_2015.pdf +  însoțită de o copie a cărții de identitate. Nu se percepe taxă de eliberare.

6. Înregistrarea cererii la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul asociației

Persoana împuternicită cu înființarea asociației depune cerere la judecătoria aferentă sediului asociației, însoțită de toate documentele de înființare și de o taxă de timbru în cuantum de 100 lei.

Mențiune importantă despre durată: Legea prevede înființarea în termen de 3 zile de la depunerea cererii. Cu toate acestea. în practică înființarea unei asociații poate să dureze până la 3 luni de la momentul depunerii cererii în instanță. De asemenea, instanțele solicită uneori completări, clarificări, diferite modificări ale statutului. Practica diferă foarte mult de la instanță la instanță și chiar de la judecător la judecător. Ca urmare, există posibilitatea să fie necesare revizuiri ale statutului sau documente suplimentare.

Costuri de înființare:

  • 36 lei taxa pentru obținerea dovezii de disponibilitate a denumirii;
  • 20 lei taxa pentru obținerea extrasului de carte funciară de informare pentru sediu;
  • 100 lei taxa judiciară de timbru (se plătește la Direcția Impozite și Taxe Locale de la viitorul sediu al asociației);
  • 35 lei – taxe judiciare de timbru pentru eliberarea documentelor asociatiei de la Judecătorie.

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Înscriere la newsletter

Un infografic util, pe care îl puteți descărca: