+4 / 0755 024 599 sau +4 / 0749 117 486 office@corobana.com

Începând cu data de 20 martie 2021, acţiunile şi cererile în instanță având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale din vătămări ale integrităţii fizice şi / sau psihice se taxează cu doar 100 lei.

E o modificare importantă a OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, una care deschide posibilitatea solicitării unor sume mari de bani în instanță, mult mai mari decât până la acest moment.

Asta pentru că până la modificarea din această lună, acţiunile şi cererile în instanță având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale din vătămări ale integrităţii fizice şi / sau psihice se taxau nu cu o sumă fixă, ci cu o sumă calculată ca procent din suma pe care reclamantul o solicita în instanță. Desigur, asta limita mult posibilitatea de a solicita sume mari de bani.

Dar cum se taxează celelalte tipuri de acțiuni?

Pentru cele mai multe tipuri de acțiuni, taxa judiciară de timbru se calculează tot prin raportare la suma pe care o cereți în instanță.

Procentele sunt următoarele:

a)           până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;

b)          între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;

c)           între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

d)          între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

e)           între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

f)           peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

Cu aceleași sume se taxează şi următoarele categorii de acţiuni:

a)           în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial;

b)          privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial;

c)           prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

Avem însă acțiuni pentru care au fost prevăzute reguli speciale și sume mai mici, fixe, pentru taxa de timbru.

Câteva exemple de astfel de acțiuni sunt următoarele:

a) Cererile făcute în cadrul unor proceduri simple, speciale, când cerem sume de bani constatate prin contract și facturi – procedura ordonanței de plată, de exemplu, unde taxa de timbru este fixă, indiferent de suma cerută: 200 lei;

b) Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu 100 lei;

c) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată;

d) Pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins – 100 lei;

e) În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: – cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris – 50 lei; – cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei;

f) În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.

g) În materia raporturilor de familie, în cazul divorțului, cererea se taxează cu 200, 100, respectiv 50 de lei, în funcție de temeiul legal al divorțului, iar pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 20 lei fiecare cerere.

Există totodată acțiuni care sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru. Acestea sunt următoarele:

a)   stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;

b)   stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;

c)    obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întreţinere;

d)   stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;

e)   adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicţie judecătorească, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;

f)    protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;

g)    valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;

h)   exercitarea drepturilor electorale;

i)     cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea;

j)     stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare;

k)    drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România;

l)   orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru;

m)  cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n) cererile pentru dizolvarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Unde se plătește taxa de timbru și de ce trebuie să o plătiți?

Ca regulă, taxa judiciară de timbru se plătește în contul Direcției Impozite și Taxe Locale a județului/sectorului unde are domiciliul/sediul reclamantul din proces.

Taxa se plătește înainte de introducerea acțiunii sau imediat după, la solicitarea instanței.

Fără plata taxei de timbru, acțiunea se anulează. Ca urmare, nu există opțiunea neplății taxei de timbru, dar în anumite condiții se pot obține scutiri de la această plata: scutiri totale sau eșalonări la plată.

Scopul principal pentru care legea prevede aceste taxe este colectarea fondurilor necesare pentru funcționarea sistemului de justiție: cheltuielile administrative și salariile personalului instanțelor judecătorești.

Taxele de timbru nu sunt onorariile avocaților, aceștia nu sunt plătiți din taxele judiciare de timbru.

Vă ținem la curent cu modificările legislative și cu articole interesante despre probleme de drept printr-un newsletter lunar. Vă puteți abona dând click aici: Înscriere la newsletter

Prezentul articol are rol informativ și nu reprezintă o consultație juridică. Pentru că fiecare caz are elemente ce îl fac unic, situația dumneavoastră poate să nu se încadreze în situațiile generale care au fost luate în considerare la redactarea acestui articol. Pentru o consultație juridică, ne puteți găsi aici.